Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

ZASADY


PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI


 

1. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75),

 • statut przedszkola w ZSO 35 w Krakowie.


2. Cele procedury

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.


3. Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.


4. Definicja przedmiotu procedury

 • Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki.
 • Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola


5. Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.


6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury


Rodzice (prawni opiekunowie):

 • przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
 • upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

Nauczycielki:

 • przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
 • przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
 • odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
 • sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych  w upoważnieniu z dowodem osobistym.


7. Opis pracy

 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 • Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).
 • Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat Policji, ul. Beskidzka, tel. 12 333 333).
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


8. Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów

Druk upoważnienia - załącznik do procedury


9. Tryb dokonywania zmian w procedurze

Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło