Regulamin przedszkola


Regulamin


Samorządowego Przedszkola nr 136


w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35


w Krakowie


ul. Mirtowa 2, 30 – 698 Kraków

 


Regulamin Przedszkola został wprowadzony na podstawie zapisów w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie.

 

§ 1. PRZEDSZKOLE JEST INSTYTUCJĄ OŚWIATOWĄ, WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ.


§ 2. PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:


Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.

 


W związku z tym do zadań przedszkola należy:

 1. ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka;
 2. kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody;
 3. rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka;


Zadania te spełnia przedszkole realizując „Podstawę programową” dotyczącą przedszkola, wydaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programy własne nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola.


§ 3. UPRAWNIENIA DZIECI.


Dziecko w przedszkolu ma prawo:

1. do własności i szacunku;

2. do radości;

3. do tajemnic;

4. do niewiedzy;

5. do upadków;

6. do wyrażania własnych myśli;

7. do niepowodzeń i łez;

8. do codziennego odpoczynku;

9. codziennego pobytu na powietrzu;

10. poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego przez zabawę;

11. swobodnej działalności ruchowej, muzycznej, słownej i plastycznej;

12. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;

13. korzystanie z pomocy nauczyciela w wyrównywaniu braków.


Przedszkole chroni dziecko przed:

1. przemocą fizyczną;

2. agresją słowną;

3. innymi formami agresji symbolicznej.


Wychowanek przedszkola ma obowiązek:

1. zgodnej, partnerskiej zabawy;

2. pomocy młodszym i słabszym kolegom;

3. integrowania się z dziećmi niepełnosprawnymi;

4. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych (dzieci i osób dorosłych);

5. szanować mienie przedszkola, sprzątanie po sobie i odkładanie zabawek na miejsce;

6. zmieniać obuwie;

7. samodzielnego zaspokajania potrzeb fizjologicznych i samoobsługowych;

8. dbania o higienę osobistą;

9. poszanowania środowiska przyrodniczego.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.


Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania.


Uprawnienia rodziców:

 1. rodzice maja prawo do znajomości zadań wychowawczych, kształcących i opiekuńczych wynikających z planów funkcjonujących w przedszkolu;
 2. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego rozwoju i zachowania;
 3. wyrażania i przekazywania opinii dotyczących funkcjonowania przedszkola dyrektorowi oraz Gminie i Kuratorowi Oświaty;
 4. wymiany informacji na tematy wychowawcze;


Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

 1. systematyczne wnoszenie opłat za uczęszczające dziecko
  i przestrzeganie terminów płatności;
 2. branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach;
 3. zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych na tablicy ogłoszeń;
 4. pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączanie do realizacji planu pracy z rodzicami;
 5. przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola;
 6. punktualne i systematyczne przyprowadzanie dzieci do przedszkola
  i zabieranie do domu (6.00 – 17.00);
 7. przyprowadzanie do przedszkola dziecka czystego i zdrowego, dbanie o estetyczny wygląd dziecka;
 8. zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb przedszkola, wynikających z wykonywanych zadań wychowawczych.


§ 5. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.


 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawienia samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni;
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola nie później niż do 8.30;
 3. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od tego momentu za bezpieczeństwo dziecka odpowiedzialne jest przedszkole.


§ 6. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.


 1. Rodzice osobiście odbierają dziecko z przedszkola lub z placu zabaw. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i przekazywane rodzicowi. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo;
 2. Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
 3. Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
 4. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;
 5. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców;
 6. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione;
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
 8. Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;
 9. Nauczycielka przekazuje kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;
 11. Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
 12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 lub jego zastępcy. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
 13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
 14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;
 15. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
 16. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.


§7. KONSULTACJE I SPOTKANIA RODZICÓW Z NAUCZYCIELKAMI.


 1. Spotkania z rodzicami mają na celu umożliwienie stałego kontaktu rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami, a w efekcie ich pełne uczestnictwo w procesie wychowawczo - opiekuńczym oraz dydaktycznym;
 2. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu , dzieci są pod stałą opieką nauczyciela;
 3. Zebrania informacyjne z rodzicami powinny odbywać się po godzinach zajęć dydaktycznych. Na zebraniach powinni być tylko rodzice. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci obecnych na zebraniu z rodzicami ponoszą rodzice;
 4. W trakcie uroczystości przedszkolnych, tj. Bal Karnawałowy, Spotkanie opłatkowe, Dzień Babci, Dzień Mamy, Festyn, zakończenie roku szkolnego itp. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa równocześnie na nauczycielu jak i rodzicach (opiekunach prawnych);
 5. Po zakończeniu programu artystycznego, uroczystości w momencie obecności rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą wyłącznie jego rodzice, (prawni opiekunowie);
 6. W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Festyn) dzieci są pod wyłączną opieka swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność jego za bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel oddziału;
 7. W trakcie zajęć otwartych prowadzonych w oddziałach odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa jednocześnie na nauczycielach i rodzicach (opiekunach prawnych) – do momentu przyjścia rodzica dziecka, opiekę sprawuje nauczyciel;
 8. W czasie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).Przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, pomoże
w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę
z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło