Sylwetka ucznia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, to teren gdzie młody człowiek odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To miejsce radości, zadowolenia, entuzjazmu we własnej pracy, gdzie uczeń poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu uczy się mierzyć z porażkami przygotowując sie do aktywnego i twórczego życia.


Model ucznia dojrzałego do podjęcia nauki
w Szkole Podstawowej nr 135
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35

ODDZIAŁ "0"

Naszym celem jest, by dziecko 6-letnie po obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym charakteryzowało się:
 • ogólną samodzielnością i sprawnością ruchową, pamięcią ruchową, czyli umiejętnością przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu,
 • umiejętnością kontrolowania wzrokiem własnych ruchów, które pozwala mu świadomie nimi kierować,
 • dobrą sprawnością manualną i nie zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, odpornością na choroby i zmęczenie,
 • chęcią do uczenia się i aktywnością poznawczą - interesuje się czytaniem i pisaniem,
 • dobrą orientacją w środowisku i w najbliższym otoczeniu,
 • rozporządzało zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć,
 • umiejętnością uważnego i zrozumiałego słuchania tego, co mówi nauczyciel - rozumie i spełnia polecenia nauczyciela,
 • swobodną i zrozumiałą dla otoczenia umiejętnością wypowiadania się - opowiada, wyraża życzenia, pytania, wyraża własne sądy, wnioski i oceny,
 • umiejętnością chętnego i łatwego nawiązywania kontaktów z nauczycielem oraz kolegami,
 • zdolnością podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny,
 • obowiązkowością, wytrwałością i wrażliwością na opinię nauczyciela,
 • umiejętnością opanowania emocji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych,
 • umiejętnością dokonywania analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej, niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania,
 • zrozumieniem znaczenia wyrazów jako graficznych odpowiedników słów,
 • właściwą orientacją przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia, proporcji, wymiarów odwzorowywanych form graficznych,
 • zrozumieniem i umiejętnością określenia stosunków przestrzennych i czasowych oraz ilościowych w praktycznym działaniu,
 • umiejętnością klasyfikacji przedmiotów według przeznaczenia, wielkości, koloru i kształtu,
 • umiejętnością dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach.Model ucznia kończącego III klasę
Szkoły Podstawowej nr 135
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35

I ETAP EDUKACYJNY

Absolwent I etapu edukacyjnego:
 • obserwuje otaczającą rzeczywistość społeczno - przyrodniczą, dostrzegając zachodzące w niej zmiany,
 • zna swoje najbliższe środowisko - dom, szkołę, miejscowość,
 • czyta poprawnie, płynnie i wyraziście każdy tekst ze zmianą siły, tempa, tonu głosu oraz z zachowaniem pauz gramatycznych,
 • w pełni rozumie czytany samodzielnie tekst,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,
 • zamyka myśli w granicach komunikatywnego równoważnika zdania, zdania pojedynczego, zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie,
 • wypowiada się swobodnie, logicznie na określony temat w formie opowiadania, opisu,
 • dokonuje pamięciowo dowolnych obliczeń w zakresie 100,
 • zna i stosuje algorytmy działań matematycznych do obliczeń na dużych liczbach,
 • posługuje się podstawowymi urządzeniami, narzędziami, przyborami i materiałami związanymi z formami jego aktywności,
 • organizuje pracę własną oraz efektywnie współdziała w grupie pełniąc w niej różne role,
 • nawiązuje i utrzymuje przyjazne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,
 • szanuje i akceptuje odmienność innych,
 • przewiduje i ocenia skutki działań własnych i innych,
 • zachowuje obowiązujące zasady, reguły i normy współżycia między ludźmi,
 • chętnie podejmuje zadania i konsekwentnie dąży do ich realizacji, wytrwale pokonuje trudności,
 • zna zagrożenia wynikające z codziennego życia, potrafi ich unikać, wie, gdzie szukać pomocy,
 • wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, narodowej i historycznej.SYLWETKA ABSOLWENTA
Szkoły Podstawowej nr 135
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35

II ETAP EDUKACYJNY

Absolwent II etapu edukacyjnego:
 • ma podstawy niezbędnej wiedzy i umiejętności do kontynuowania dalszej nauki,
 • potrafi dostrzec własne zdolności i rozwijać je wykorzystując różne źródła informacji,
 • ma poczucie więzi z własnym narodem, świadomość przynależności do określonej społeczności lokalnej,
 • zna zabytki swojego miasta i historię z nimi związaną, potrafi korzystać z oferty kulturalnej Krakowa,
 • umie aktywnie słuchać, brać udział w dyskusji, wyrażać własne sądy,
 • potrafi szukać pozytywnych autorytetów, jest krytyczny wobec proponowanych mu wzorców,
 • dąży do rozwoju własnej osobowości, rozwija pozytywne cechy swojego charakteru,
 • rozróżnia dobro i zło, potrafi na nie reagować,
 • szanuje dorosłych i rówieśników,
 • jest życzliwy i służy pomocą,
 • jest prawdomówny i szczery,
 • dostrzega różnice między ludźmi, jest tolerancyjny,
 • potrafi być opiekuńczy w stosunku do młodszych i słabszych,
 • zna zagrożenia i patologie społeczne, potrafi dokonywać pozytywnych wyborów,
 • nie pozostaje obojętny na przejawy krzywdy, rozwiązuje konflikty i spory bez agresji,
 • ma wykształcony nawyk troski o swoje środowisko i dostrzega piękno otaczającej go przyrody,
 • dba o higienę własnego ciała, zna podstawy profilaktyki zdrowotnej,
 • pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i zainteresowania,
 • ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi ale i dla całego społeczeństwa,
 • umie rzetelnie pracować, ma szacunek dla pracy innych ludzi, jest zaradny i odpowiedzialny,
 • jest aktywny i twórczy - potrafi zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy,
 • odpowiedzialnie funkcjonuje w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji, wolności,
 • potrafi i chce podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia,
 • zna i szanuje historię, kulturę i tradycję regionu i kraju,
 • potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez środki masowego przekazu,
 • jest wrażliwy na otaczającą go przyrodę i piękno natury oraz postrzega świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii,
 • ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze.SYLWETKA ABSOLWENTA
Gimnazjum nr 26
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35

III ETAP EDUKACYJNY

Absolwent III etapu edukacyjnego:
 • dobrze posługuje się co najmniej jednym językiem obcym,
 • posiada umiejętność wykorzystania mediów do nauki (komputer, Internet, kalkulator),
 • posiada silne emocjonalne więzi osiedlem, miastem, regionem, krajem,
 • potrafi pracować zespołowo, kreatywnie , odpowiedzialnie, obowiązkowo,
 • ma nawyk stałego uczenia się i doskonalenia,
 • posiada wysoką kulturę osobistą i morale,
 • jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka,
 • dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym, a nawet je tworzy,
 • ma szacunek do przyrody - kreuje postawę proekologiczną,
 • szanuje rodzinę,
 • jest dobrze przygotowany do: owocnego poszukiwania kierunku kształcenia, pełnienia dalszych ról społecznych, przemyślanego wyboru stylu życia,
 • ma respekt do pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich,
 • posiada umiejętność życia w zgodzie z samym sobą, z innymi, ze światem,
 • posiada wysoką kulturę osobistą, umie się odpowiednio zachować w każdej sytuacji,
 • ma świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami w zjednoczonej Europie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności narodowej,
 • utrzymuje kontakt ze swoją szkołą po jej zakończeniu.

Zgodnie z oczekiwaniami, absolwent naszego gimnazjum:
 • będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania,
 • będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę,
 • będzie pracował nad swoim rozwojem,
 • w pracy nad sobą będzie zwracał uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę,
 • będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie uznawane,
 • będzie reagował na krzywdę innych,
 • będzie wrażliwy na piękno,
 • będzie chętnie uczestniczył w różnych formach życia kulturalnego,
 • będzie przejawiał zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, stanie się aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego,
 • będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności,
 • umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas 3-letniej nauki, dla dobra swojego, innych i Ojczyzny.

"Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu pomagamy, by osiągnął sukces."

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło