Prawo szkolne

 


Akty prawne

regulujące i porządkujące pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35


STATUT SZKOŁY


Poniżej wyszczególnione regulaminy ze względu na ich wewnątrzszkolny charakter oraz ochronę przed nieuprawnionym kopiowaniem dostępne są w Bibliotece i Kancelarii szkoły.

 

 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin przyznawania nagród nauczycielom (nagroda dyrektora)
 • Regulamin przyznawania nagród pracownikom administracji i obsługi (nagroda dyrektora)
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Szkolny program Profilaktyki
 • Szkolny program Wychowawczy
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 • Szkolna Instrukcja BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego w ZSO 35
 • Szkolna Instrukcja kancelaryjna
 • Szkolna Instrukcja Inwentaryzacyjna
 • Obieg dokumentów
 • Plan wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego
 • Polityka kadrowa ZSO 35
 • Powinności nauczycieli pełniących dyżur
 • Wewnątrzszkolna procedura postępowania z materiałami dot. organizacji sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminu po III klasie gimnazjum, objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem
 • Regulamin dyskotek szkolnych
 • Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów przez nauczycieli
 • Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 5–cio letni Plan Doskonalenia Nauczycieli
 • Roczny Plan Doskonalenia Nauczycieli
 • Uchwały Rady Pedagogicznej
 • Prawa i obowiązki ucznia

 

 

Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło