Wizja i misja szkoły

 

MISJA SZKOŁY

 

      Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie "bycia razem" otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.

 
      W Szkole Naszych Marzeń każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi - jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.


      W tej szkole buduje się na najlepszych wartościach zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , ale uczy się też szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.

 
      Celem , do którego każdy członek tej społeczności zmierza - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji - jest to, aby absolwent szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.


      Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Młodzież otoczona jest miłością dorosłych, dorośli - otoczeni szacunkiem młodzieży .


      Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą trud odpowiedzialności za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych .


      W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych . Dialog i negocjacje są w tej szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.


      Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Tylko od nas zależy, jaka będzie sytuacja edukacyjna szkoły. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .

 

  

WIZJA SZKOŁY

Szkoła naszych marzeń to taka , w której :


- panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli,
uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;

- pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów,
rodziców i absolwentów;

- uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury;
rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;

- uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;

- nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni,
cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów;

- są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje
i umiejętności;
nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;


- dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy,
umie rozwiązywać konflikty;

- jest dobrym gospodarzem szkoły;


- zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia ,
nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;

- młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki
organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;


- bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy,
zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

 

 
 

PRAWA CZŁOWIEKA

 

 

Trzecia Sesja Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność. Oto kilka najważniejszych zapisów Powszechną Deklarację Praw Człowieka:

 

§   Prawo do życia, wolności, równości i godności

§   Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

§   Prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej

§   Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego  traktowania lub karania

§   Zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie

§   Zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia

§   Zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z zobowiązań umownych

 

PRAWA DZIECKA


 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa dziecka jest przyjęta przez Zgromadzenie ONZ Konwencja o Prawach Dziecka obowiązująca od 20 listopada 1989 roku. Konwencja obejmuje prawa i wolności osobiste, prawa socjalne, prawa kulturalne w tym prawo do nauki i prawa polityczne. Dzieckiem w rozumieniu Konwencji jest każda istota ludzka
w wieku poniżej 18 lat, chyba, że zgodnie prawem odnoszącym się do dziecka uzyskała ona wcześniej pełnoletniość.

 

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza
  o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • Prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony zdrowia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.
 • Prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.


PRAWA UCZNIA 

Prawa ucznia wywodzą się z Konwencji o prawach dziecka, jak również wynikają z Ustawy o systemie oświaty.
Oto kilkanaście zapisów z powyższych Kart:

 

 • Każdy uczeń posiada prawo do znajomości i dochodzenia swoich praw
 • Każdy uczeń ma prawo do nauki
 • Każdy uczeń ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego
 • Każdy uczeń ma prawo do równego traktowania wobec prawa
 • Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem
  i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Każdy uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów oraz prawo do swobodnej wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania
 • Każdy uczeń ma prawo do dostępu do informacji z różnych źródeł
 • Każdy uczeń ma prawo do swobodnego zrzeszania się
 • Każdy uczeń ma prawo do ochronny zdrowia
 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i wymaganiami
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
  i zachowaniu
 • Prawo organizowania życia szkolnego, wydawania gazetki szkolnej
 • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 • Prawo ucznia do dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości
 • Prawo ucznia do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Prawo ucznia do specjalnych form dydaktycznych
 • Prawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami
 • Prawo ucznia niepełnosprawnego do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • Prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania
 • Prawo uczniów do równych warunków kształcenia
 • Prawo uczniów do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • Prawo uczniów do opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • Prawo ucznia do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowanie i uzdolnienia

 

 

 OBOWIĄZKI UCZNIA


 

W placówka oświatowych takich jaką jest m.in. nasza szkoła, każdy uczeń oprócz posiadanych praw ma również swoje obowiązki, które mają za zadanie ułatwić prawidłowe funkcjonowanie dużych grup społecznych, uczyć odpowiedniego zachowania, wychowywać uczniów przez ukazania tego co dobre i nauczyć pewnych norm etycznych funkcjonujących w społeczeństwie.

·    Obowiązek noszenia stroju zgodnie z zasadami w statusie szkoły

·    Obowiązek szanowania symboli i tradycji państwowych, szkolnych, religijnych

·    Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych osób

·    Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz swoim koleżankom i kolegom

·    Obowiązek dbałości o mienie szkolne oraz przeciwdziałanie wszelakim przejawom niszczenia

·    Obowiązek wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań

·    Obowiązek przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, przemocy i wulgaryzmu

·    Obowiązek dbania o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów

·    Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych

·    Obowiązek przestrzegania prawa zawartego w statucie szkoły


Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło