Sześciolatek w szkole


mam 6 lat


 


Kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole?


W podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Większość z tych umiejętności jest systematycznie kształtowana przez nas u dzieci w wieku przedszkolnym.

Od dziecka rozpoczynającego naukę szkolną oczekujemy:

 • umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych,
 • radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach,
 • rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie,
 • umiejętności porozumiewania się, w tym zadawania pytań i słuchania odpowiedzi, a także przywitania się, przedstawienia, zaproszenia dzieci do zabawy, zwrócenia się o pomoc,
 • zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł,
 • współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,
 • wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów,
 • przygotowania do nauki czytania i pisania – zainteresowania książeczkami, opowiadania historyjki obrazkowej, dzielenia słów na sylaby, dobrej koordynacji ruchowej i sprawności ręki (rysowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),
 • przygotowania do nauki matematyki – porównywania liczebności i wielkości przedmiotów, liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach, określania położenia przedmiotów oraz lewej i prawej strony, rozumienia kolejności pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

Przydatna w szkole będzie otwartość dziecka na nowe sytuacje i nowe doświadczenia oraz odporność w trudnych sytuacjach.

Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie sześciolatki a nawet siedmiolatki są w stanie osiągnąć wyżej wymienione umiejętności. Dotyczy to, na przykład, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach nauczyciele indywidualizują pracę z dziećmi stosownie do rozpoznanych potrzeb i możliwości.Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?


Zmiany w prawie oświatowym tworzą warunki, w których nauczyciele sześciolatków mogą pracować zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci. Otwarto szkołę na przyjęcie sześciolatków z ich naturalnymi potrzebami - ciekawością, aktywnością, chęcią wspólnej zabawy z rówieśnikami. W pierwszej klasie dużo czasu przeznaczono na zabawy ruchowe i ograniczono czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju jak i ryzyko niepowodzenia. Sukces dziecka będzie zależeć nie tylko od przygotowania dziecka ale także od przygotowania szkoły i rodziców.

Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia. Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych. Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.

W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole nasz sześciolatek:

 • staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie,
 • jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
 • wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,
 • korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
 • rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,
 • uczy się właściwego wykorzystywania komputera i internetu,
 • uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
 • w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej,
 • dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,
 • zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,
 • uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
 • uczy się zasad samorządności.

Ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem – tak, jak starszy brat czy kolega.

Dobry start sześciolatka możliwy będzie dzięki zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków przez szkołę i nauczycieli. Do niezbędnych warunków należą m.in.:

 • troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka,
 • bliska współpraca z rodziną dziecka,
 • przystosowanie sali lekcyjnej do nauki i zabawy,
 • dostosowanie metod pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci,
 • zapewnienie warunków do rozwoju ruchowego,
 • nagradzanie wysiłku i starań dziecka,
 • zachęcanie do inicjatywy i samodzielności,
 • zapewnienie opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy
 • włączenie starszych uczniów w proces adaptacji sześciolatków do społeczności szkolnej.

Źródło: http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=163&Itemid=1600

 


Strona www (MEN), na której znajdują się materiały dla rodziców więcej

 


Strona www (ORE) poświęcona tematowi „Sześciolatek w szkole” więcej

 


Bardzo ciekawa ulotka więcej

 


Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło